fbpx

Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin stosowany jest przez spółkę Leadhub sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Warszawskiej  40/2A, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000844060, o numerach NIP 9542815269, REGON 386187841, kapitał zakładowy w wysokości 5000 PLN (dalej: Spółka).
 2. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu i świadczenia usług drogą elektroniczną za jego pośrednictwem. Korzystanie z Serwisu wymaga zaakceptowania wszystkich postanowień Regulaminu. Poprzez rozpoczęcie z korzystania z jakiejkolwiek funkcjonalności Serwisu Użytkownik zgadza się na wszystkie warunki Regulaminu i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania.
 3. W sprawach ogólnych związanych z działalnością Serwisu Użytkownicy mogą kontaktować się ze Spółką poprzez wysłanie wiadomości e-mail na następujący adres poczty elektronicznej: kontakt@leadhub.pl
 4. Użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie mu informacji drogą poczty e-mail o aktualnościach w trakcie świadczenia Usług.
 5. Pojęciom pisanym w Regulaminie dużą literą nadaje się znaczenie określone poniżej:
  1. Administrator Danych Osobowych – Leadhub sp. z o.o. ul. Warszawska  40/2A Katowice, KRS 0000844060;
  2. Dzień Roboczy – dzień od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00 czasu polskiego, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce;
  3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna oraz osoba nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu i Usług świadczonych za jego pośrednictwem;
  4. Kodeks Dobrych Praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami;
  5. Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu i Usług w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  6. Platforma ODR – unijny serwis internetowy działający na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia
   21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE, dostępny pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr;
  7. Polityka Prywatności – zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych danych osobowych Użytkowników, prawa Użytkowników i obowiązki Administratora Danych Osobowych, która to polityka znajduje się pod adresem https://marketingcontent.pl/polityka-prywatnosci/;
  8. Serwis – serwis internetowy w modelu subskrypcyjnym pod adresem https://marketingcontent.pl/, którego właścicielem i administratorem jest Spółka;
  9. Umowa – umowa pomiędzy Spółką a Użytkownikiem zawarta na odległość o świadczenie Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu zawierana w momencie akceptacji przez Użytkownika Regulaminu i rejestracji Konta.
  10. Usługa – usługa realizowana przez Spółkę za pośrednictwem Serwisu, polegająca na comiesięcznym przygotowywaniu treści określonych w Regulaminie w zakresie określonym zleceniem;
  11. Cennik – cennik Usług świadczonych przez Spółkę za pośrednictwem Serwisu. Pełna treść cennika dostępna jest pod adresem https://marketingcontent.pl/


PRZEZNACZENIE I ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

  1. Za pośrednictwem Serwisu Spółka umożliwia Użytkownikom korzystanie z Usług, o których mowa w Regulaminie.
  2. Spółka zobowiązana jest do świadczenia Usług z zachowaniem należytej staranności i zgodnie z prawem.
  3. W przypadku przesłania za pośrednictwem Serwisu poprzez odpowiedni formularz kontaktowy adresu e-mail, Użytkownik wyraża tym samym zgodę na kontaktowanie się przez Spółkę z Użytkownikiem na wskazany adres e-mail.

Założenie Konta i złożenie Zamówienia

  1. Skorzystanie z subsrypcji jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Użytkownika Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
  2. Użytkownik zamawia Usługi w Serwisie po dokonaniu płatności za pośrednictwem Stripe. Użytkownik wybiera określony zakres danych objętych zamówieniem zgodnie z jego opisem. Na podstawie Umowy, zgodnie z jej treścią, Użytkownik ma możliwość korzystania z wybranych zakresów usługi w wersjach aktualnie udostępnianych w cenniku.
  3. W celu złożenia zamówienia Użytkownik powinien wykonać następujące czynności: 
  4. Wejść na stronę https://marketingcontent.pl/
  5. Dodać Pakiet do koszyka;
  6. Opłacić zamówienie;
  7. Wykonać opisane w mailu z potwierdzeniem kolejne kroki.
  8. Korzystanie z Usługi jest ograniczone czasowo zgodnie z wybranym zleceniem. 


Zakres Usługi

Spółka oferuje następujący zakres Usługi:

  1. Przygotowanie audytu SEO,
  2. Przygotowanie listy słów kluczowych,
  3. Przygotowanie tematów
  4. Przygotowanie treści.


Rozwiązanie Umowy

Zamknięcie Konta Użytkownika następuje:

  1. w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy z Użytkownikiem.


W każdym przypadku Spółka powiadamia Użytkownika o zamknięciu Konta Użytkownika.

UPRAWNIENIA DOSTĘPU I ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

  1. Użytkownik zobowiązuje się do:
   1. korzystania z dostrczonych materiałów na potrzeby określone w Regulaminie, zgodnie z zakresem przewidzianym w Umowie;
   2. traktowania wszystkich informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu (w tym danych uzyskanych w ramach Usługi) jak informacje poufne.
  2. Zawarcie Umowy ze Spółką uprawnia Użytkownika do ściśle określonych w Umowie działań i nie stanowi przejścia autorskich praw majątkowych ani jakichkolwiek innych do Serwisu.
  3. Wyłączne prawa do treści udostępnianych w ramach Serwisu, w szczególności prawa autorskie, nazwa Serwisu (znaki towarowe), wchodzące w jego skład elementy graficzne, treści oraz oprogramowanie podlegają ochronie prawnej i przysługują Spółce lub podmiotom, z którymi zawarł odpowiednie umowy. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z ww. treści w ramach wynagrodzenia określonego Umową, jedynie w celu i w zakresie określonych w Regulaminie i Umowie. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot na piśmie pod rygorem nieważności.
  4. Dostęp do Serwisu jest możliwy drogą elektroniczną.


WARUNKI TECHNICZNE

   1. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu zobowiązany jest posiadać własny aktywny adres e-mail, dostępny wyłącznie do jego użytku w celu rozpoczęscia Usługi oraz w celu poufnego korzystania z danych uzyskanych w ramach Usługi.
   2. Pełne korzystanie przez Użytkownika z Serwisu i jego funkcjonalności wymaga podłączenia do Internetu oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  1. Zakazane jest zamieszczanie w Serwisie treści o charakterze bezprawnym, sprzecznym z dobrymi obyczajami, naruszających prawa lub dobra podmiotów trzecich, w tym prawa własności intelektualnej oraz dobra osobiste, a także treści nieprawdziwych, mogących zaszkodzić innym Użytkownikom, działalności i renomie Spółki oraz mogących negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo funkcjonowania Serwisu.
  2. W przypadku naruszenia postanowienia 6.1. powyżej, a także w przypadku naruszenia Regulaminu, Spółka jest uprawniona do czasowego zablokowania lub trwałego usunięcia (według swojego uznania) Konta Użytkownika, który dokonuje takiego naruszenia.
  3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczane przez niego w Serwisie, a także za wszelkie szkody powstałe w wyniku naruszenia przez Użytkownika powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.
  4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie Regulaminie i wyrządzenie szkody Spółce lub osobom trzecim. Złamanie Regulaminu może skutkować pociągnięciem Użytkownika do odpowiedzialności prawnej.
  5. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania.
  6. Użytkownik ma świadomość zagrożeń związanych z siecią Internet, takich jak np. możliwość zainfekowania wirusem komputerowym czy przejęcia hasła do Konta Użytkownika oraz mogących powstać z tego powodu szkód. Z tego względu Użytkownik jest zobowiązany do ochrony danych logowania przed uzyskaniem ich przez osoby trzecie, w tym do nieujawniania ich takim osobom.
  7. W przypadku powzięcia przez Użytkownika informacji o wystąpieniu lub możliwości wystąpienia zagrożeń, o których mowa w pkt. 6.6. powyżej, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Spółkę na następujący adres e-mail: kontakt@leadhub.pl.
  8. Spółka informuje, że niespełnienie przez sprzęt lub sieć, z których korzysta Użytkownik, wymagań określonych w Regulaminie, a także inne problemy lub ograniczenia techniczne takiego sprzętu lub sieci, mogą ograniczyć lub uniemożliwić Użytkownikowi dostęp do Serwisu lub wpływać negatywnie na jakość i ciągłość korzystania z Serwisu.
  9. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron i serwisów internetowych, do których łącza zostały zamieszczone w danych pozyskanych i udostępnionych Użytkowi w ramach Usługi, a które to strony i serwisy nie należą do Spółki lub nie są zarządzane przez Spółkę.
  10. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek:
   1. nieprawidłowego korzystania z Serwisu lub korzystania niezgodnie z Umową lub Regulaminem;
   2. przekroczenia uprawnień nadanych w Umowie, w tym wykorzystania danych, w szczególności jakichkolwiek danych osobowych poza zakresem przewidzianym w Umowie;
   3. podania nieprawdziwych danych w procesie tworzenia Konta Użytkownika, w tym wadliwego adresu e-mail lub adresu e-mail, do którego Użytkownik nie ma dostępu;
   4. niewykonania lub nienależytego wykonania operacji realizowanych w Bazie Danych, wad teletransmisyjnych, technicznych, awarii urządzeń lub przerwania połączenia z przyczyn niezależnych od Spółki;
   5. zaistnienia zdarzeń losowych siły wyższej.
  11. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za podjęte przez Użytkownika decyzje biznesowe w oparciu o wyniki korzystania z Serwisu.
  12. Spółka stosuje się do Kodeksu Dobrych Praktyk.

PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH

Administrator niniejszym przenosi na Użytkownika wyłączne prawo autorskie do wszystkich utworów stworzonych w ramach realizacji zlecenia (tekstów, grafik, zdjęć, filmów, dźwięków, itp.). Przeniesienie to obejmuje w szczególności prawa do korzystania z utworów, ich modyfikacji, publicznego wykonywania, publicznego pokazu, wyświetlania, reprodukcji, dystrybucji, a także prawa do tłumaczenia utworów na inne języki, wprowadzania zmian oraz dostosowywania do innych formatów lub nośników. Przeniesienie praw autorskich jest nieodpłatne i następuje w momencie przyjęcia zlecenia do realizacji. Administrator zapewnia, że jest autorem utworów i ma pełne prawo do ich przeniesienia na Użytkownika.

PŁATNOŚCI                          

  1. Usługi określone w Regulaminie są płatne zgodnie z Cennikiem. 
  2. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Użytkownika na koncie Spółki.
  3. Po opłaceniu Zamówienia Spółka wyśle Użytkownikowi fakturę VAT z tytułu zamówionych Usług na adres e-mail Użytkownika.
  4. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną.
  5. W momencie potwierdzenia płatności rozpocznie się świadczenie Usług. Spółka powiadomi Użytkownika pocztą elektroniczną o rozpoczęciu świadczenia Usług.


POUFNOŚĆ

  1. Użytkownik zachowa w poufności wszystkie informacje uzyskane w związku z realizacją Umowy, w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej wygaśnięciu, w szczególności informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki, tj. nieujawnione publicznie informacje handlowe, finansowe, technologiczne i organizacyjne dotyczące Spółki, bazy danych, systemu, metodologii działania Spółki, struktury, funkcjonalności, zawartości wszelkich zbiorów danych Spółki, a także tożsame dane dotyczące kontrahentów Spółki.
  2. W razie wątpliwości, czy określona informacja stanowi informację poufną, Użytkownik zobowiązany jest zwrócić się do Spółki o wyjaśnienie wątpliwości.
  3. Użytkownik jest uprawniony wykorzystywać informacje poufne na cele związane z realizacją Umowy. W przypadku przekazywania informacji poufnych swoim pracownikom, współpracownikom lub doradcom, Użytkownik zapewnia zobowiązanie tych osób do zachowania poufności.
  4. Użytkownik odpowiada za szkody poniesione przez Spółkę i osoby trzecie z powodu bezprawnego skopiowania, przetworzenia, w tym pobrania lub ujawnienia informacji poufnych przez osoby, z którymi Użytkownik współpracuje w związku z wykonywaniem Umowy lub innych osób, które skutkiem naruszenia przez Użytkownika Umowy lub Regulaminu uzyskały dostęp do Serwisu. Dotyczy to również nieuprawnionych działań podejmowanych za pomocą zautomatyzowanych systemów przez osoby, za które Użytkownik ponosi odpowiedzialność.
  5. Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności, jeśli na pobranie lub ujawnienie informacji poufnych wyraziła zgodę Spółka lub informacje są powszechnie znane lub publicznie dostępne.
  6. Postępowanie sprzeczne z powyższymi postanowieniami może rodzić odpowiedzialność odszkodowawczą lub karną.


DANE OSOBOWE

  1. Administrator Danych Osobowych przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników i wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, spełniające warunki RODO.
  2. Administrator Danych Osobowych prowadzi wymaganą dokumentację przetwarzania danych osobowych.
  3. Administrator Danych Osobowych zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
  4. Administrator sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne.
  5. W każdym czasie wszelką korespondencję odnośnie danych osobowych każda osoba może skierować na adres e-mail Spółki: kontakt@leadhub.pl.
  6. Dane osobowe pozyskane przez Spółkę za pośrednictwem Serwisu będą przetwarzane w celach i na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności.


REKLAMACJE

Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z Usługą.

  1. Reklamacje powinny być składane drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: kontak@leadhub.pl.
  2. W treści reklamacji powinny znaleźć się co najmniej następujące informacje:
   1. imię i nazwisko / nazwa prawna Użytkownika;
   2. adres e-mail Użytkownika, za pomocą którego zarejestrował swoje Konto;
   3. opis przedmiotu reklamacji;
   4. propozycję rozstrzygnięcia reklamacji.
  3. Spółka rozpatrzy poprawnie złożoną reklamację w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli informacje i dane podane w reklamacji wymagają uzupełnienia, Spółka niezwłocznie wezwie Użytkownika do ich uzupełnienia, a termin na rozpatrzenie przez Spółkę reklamacji będzie biegł od dnia prawidłowego uzupełnienia przez Użytkownika takich danych i informacji.
  4. Spółka udzieli Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację oraz będzie kontaktować się z Użytkownikiem w sprawie reklamacji na adres e-mail Użytkownika, za pomocą którego zarejestrował swoje Konto.
  5. Odpowiedź na reklamację stanowi ostateczne rozstrzygnięcie wewnętrznego postępowania reklamacyjnego.


POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

  • W przypadku sporu wynikającego ze świadczenia Usługi przez Operatora na rzecz Użytkownika, w pierwszej kolejności prowadzone będą negocjacje w celu jego polubownego rozwiązania. Użytkownik i Operator postanawiają negocjować w dobrej wierze i do rozmów tych angażować osoby mające umocowanie do podejmowania wiążących decyzji. 
  • Jeżeli w terminie 30 dni od momentu rozpoczęcia negocjacji Użytkownik i Operator nie osiągną porozumienia spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla Strony pozwanej.
  • W przypadku sporów z udziałem konsumentów, niezależnie od postanowień określonych w pkt 11.1 i 11.2 Regulaminu, konsument może skorzystać z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, konsument może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem i Umową zastosowanie ma prawo polskie.
   2. W przypadku, gdy postanowienie niniejszego Regulaminu stało się nieważne, nieważność tego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień Regulaminu. Spółka dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.
    • Wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Spółki.

    • Spółka jest uprawniona do zmiany treści Regulaminu w każdym czasie. Informacja o zmianie oraz treść zmienionego Regulaminu zostaną opublikowane w Module. Poprzez kontynuację korzystania z Serwisu lub zakup nowych Usług oferowanych za jego pośrednictwem (w zależności od tego, co nastąpi pierwsze) Użytkownik zgadza się na nową treść Regulaminu.

   3. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu przez Użytkownika jest on uprawniony wypowiedzieć Umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w Umowie, w którego czasie stosuje się Regulamin w dotychczasowym brzmieniu (za wyjątkiem zmian wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które muszą mieć zgodnie z prawem zastosowanie).
   4. Regulamin dostępny jest po zalogowaniu się do Serwisu.